Vreau in localitatea categoria minima
pretul maxim pentru este EURO

Denumire Festivalul Internațional de Folclor „Intâlniri Bucovinene”
Categorie Festivaluri
Prezentare
Considerat cel mai mare festival folcloric din Europa acesta are un caracter itinerant ºi se desfãºoarã anual în patru þãri: România, Polonia, Ucraina, Ungaria. Participã formaþii ºi ansambluri folclorice ai cãror membri au origini bucovinene, viaþa i-a dus departe de Bucovina, dar nu ºi-au uitat datinile ºi folclorul strãbun. În România, festivalul “Întâlniri bucovinene” se desfãºoarã pe durata a 4 zile la sfârºitul lunii iulie în municipiul Câmpulung Moldovenesc.


Începuturile acestui festival îºi au originea în anul 1986, când, în orãºelul Jastrowie, care se aflã nu departe de oraºul Pila, s-a format un grup artistic de amatori „Jastrowiacy", alcãtuit din emigranþi polonezi din Bucovina.


Aceºtia auorganizat un eveniment cultural la Jastrowie în perioada 22-24 iunie 1990, sub denumirea de „Festival de folclor al polonezilor originari din Bucovina".


Atmosfera „Întâlnirilor Bucovinenilor" ºi susþinerea ei în Polonia, dar ºi în alte þãri, mai întâi de toate în Bucovina (România ºi Ucraina), au demonstrat cã, în pofida timpului ºi a schimbãrilor ce avuseserã loc în ultimii zeci de ani în Europa de est, tradiþia bucovineanã, de toleranþã ºi de bunã înþelegere, continua sã-ºi gãseascã susþinãtorii ei. Prin urmare, organizatorii au ajuns la concluzia cã festivalul trebuie sã capete un caracter nou.


Interesul bucovinenilor polonezi pentru polonezii ucraineni, români ºi pentru alþi fraþi ai lor împrãºtiaþi în lume a condus la necesitatea producerii unor schimbãri în programul festivalului, care cãpãta astfel un caracter internaþional. Astfel s-a hotãrât lãrgirea participarii la festival prin invitarea unor grupuri aparþinând altor etnii bucovinene.


Din anul 1992 s-a optat pentru denumirea „Festivalul internaþional de folclor „Întâlniri Bucovinene".


Schimbarea denumirii festivalului a creat posibilitatea de a reînvia ºi de a prezenta, prin folclor, bogãþia principalã a Bucovinei: relaþiile de bunã vecinãtate, la baza cãrora, pe primul plan, a fost întotdeauna omul ºi nu încurcatele sisteme politice, stima, înþelegerea ºi respectul între diferenþele etnice, culturale ºi religioase.


Drept rezultat, „Festival de folclor al polonezilor originari din Bucovina" s-au transformat într-un festival internaþional, intrând astfel în istoria Bucovinei ºi a bucovinenilor împrãºtiaþi prin toatã lumea, ca sãrbãtoarea anualã a culturii populare bucovinene.


Realizarea festivalului, la început în Polonia, cãlãtoriile organizatorilor ºi ale ansamblurilor bucovinene din Polonia în Bucovina, au arãtat cã deplina prezentare a fenomenului cultural ºi social al regiunii nu poate exista fãrã „Întâlnirile Bucovinene" organizate chiar la izvoare (în Bucovina istoricã) ºi, dacã se poate, ºi în alte comunitãþi ale refugiaþilor bucovineni. Aºa s-a nãscut ideea ºi au apãrut strãdaniile privind lãrgirea ºi organizarea acestui festival în Bucovina.


Condiþiile favorabile au apãrut în anul 1999 ºi ele au coincis cu sãrbãtorirea a 10 ani de existenþã a festivalului. Dupã o primã parte polonezã, tradiþional organizatã la Jastrowie ºi Pila (Polonia), festivalul a ajuns pe Prut ºi pe Siret, iar manifestãrile lui au avut loc, mai întâi în România la Câmpulung Moldovenesc, judeþul Suceava, ºi apoi în Ucraina la Cernãuþi. În anul 2000, co-organizatori ai festivalului au devenit maghiarii bucovineni, iar oraºul Bonyhád a devenit cea de a patra arenã a Festivalului Internaþional de Folclor „Întâlniri Bucovinene".


La 15 ianuarie 2000, la Cernãuþi - Ucraina, a fost semnat protocolul ucraineano-polono-româno-ungar. „Întâlnirile Bucovinene" ocupã astfel un loc excepþional între festivalurile folclorice internaþionale din Europa, devenind între timp, cea mai mare manifestare europeanã de acest gen, la care sunt prezentate folclorul ºi tradiþiile Bucovinei prin participarea organizatoricã a patru þãri în care trãiesc foºti locuitori ai Bucovinei ºi urmaºii acestora.


Acest festival constituie un factor important de influenþare pozitivã a legãturilor dintre indivizi, dintre etnii, dar ºi dintre statele central ºi est europene. Acest festival, organizat în cele patru þãri: Polonia, România, Ungaria ºi Ucraina, din luna mai ºi pânã în octombrie, motiveazã tânãra generaþie bucovineanã sã preia cu entuziasm ºi sã continue tradiþia festivalului.

 
Adresa , Câmpulung Moldovenesc
Tel/Fax
Orar

Galerie